Nowe Prawo zamówień publicznych!

Od dłuższego czasu mówiło się o zamiarze uchwalenia nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Takie plany przedstawiano już w związku z koniecznością wdrożenia do polskich przepisów nowych dyrektyw zamówieniowych z 2014 r., przy czym ówcześnie zrezygnowano z tego zamiaru i ostatecznie dokonano gruntownej nowelizacji ustawy z 2004 r. Pomysł jednak cały czas był żywy i na początku czerwca bieżącego roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło (na razie) koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych.

Nowe przepisy uchwalone!

W dniu 22 czerwca 2016 r. podczas 21. posiedzenia Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 366).

Zamówienia in house w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Uregulowanie w przepisach prawa krajowego tzw. zamówień in-house jest najbardziej sporną kwestią w projekcie nowelizacji Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektywy 2014/24 o zamówieniach publicznych. Ustawodawca postanowił przyjąć do przepisów polskich rozwiązania określone w dyrektywie, przy czym początkowo zamówienia in-house miały być uregulowane jako wyłączenia od stosowania przepisów ustawy. Natomiast w wersji przekazanej do Sejmu (druk 366), zamówienia in-house stanowią przesłankę do zastosowania trybu z wolnej ręki. W związku z tym w art. 67 ust.1 dodano kolejne punkty (pkt 12-15).

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Sejm po raz pierwszy zajął się ustawą nowelizującą Prawo zamówień publicznych. Warto przypomnieć, że obowiązek wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązujących przepisach wynika z dyrektywy 2014/24 w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25 w sprawie zamówień sektorowych.

Strony