Jak udzielić zamówienia in-house?

Zamówienia in-house, a więc zamówienia udzielane podmiotowi wewnętrznemu, kontrolowanemu przez zamawiającego nadal budzą wiele kontrowersji. Warunki do udzielenia tego typu zamówienia w trybie z wolnej ręki określa art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp...

RODO w zamówieniach - ochrona danych wrażliwych w ofertach

Wejście w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia RODO (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ma także wpływ na proces udzielania zamówień publicznych...

Elektroniczny JEDZ

Pomimo iż obowiązek składania jednolitego elektronicznego dokumentu zamówienia (JEDZ) został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r., to dopiero w tym roku, począwszy od 18 kwietnia 2018 r. dla postępowań wszczętych od tej daty, dokument ten wykonawcy będą składać w postaci elektronicznej. Postać elektroniczna będzie na razie dotyczy jednak wyłącznie JEDZa składanego w postępowaniach powyżej progu unijnego. Co to oznacza dla wykonawców? W jaki sposób należy złożyć JEDZa? Czy wystarczy np. wysłać go mailem do Zamawiającego?

Elektronizacja zamówień publicznych

Jednym z głównych założeń przyjęcia nowych dyrektyw była elektronizacja zamówień, stąd także zmiany w Prawie zamówień publicznych (‘Pzp’) i dodanie nowego rozdziału 2a ‘Komunikacja zamawiającego z wykonawcami’. Jak wynika jednak z przepisów przejściowych, ‘rewolucja’ i niemal całkowite przejście na formę elektroniczną nastąpi dopiero 18 października 2018 r. (w przypadku centralnych zamawiających 18 kwietnia 2017 r.).

Co z dokumentami po nowelizacji?

Jak wiadomo, dokumenty to jedna z najistotniejszych kwestii w procedurze udzielania zamówień publicznych, i pomimo próby odformalizowania postępowania, nadal warto temu zagadnieniu poświęcić więcej uwagi.

Jak zmienić umowę po wejściu w życie nowych przepisów ?

W znowelizowanych przepisach Prawa zamówień publicznych znacząco zostały rozbudowane zasady i możliwości zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nowe regulacje nie mają jednak zastosowania do umów zawartych przed dniem wejścia nowelizacji, ani do umów zawartych co prawda po wejściu w życie nowelizacji, ale w następstwie postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji – w takim przypadku stosuje się bowiem przepisy dotychczasowe.

Strony